Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

energrtyczneonline.pl


 

 1.Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy energetyczneonline.pl, jest dostępny pod adresem internetowym https://energetyczneonline.pl

 2. Sklep internetowy energetyczneonline.pl jest prowadzony przez TechActive Sp. z o.o. ul. Montażowa 3B 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: kontakt@energetyczneonline.pl

 3. Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu energetyczneonline.pl i określa zasady korzystania, zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży, procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zasady świadczenia Usług jak również tryb reklamacyjny.

 4. Składając Zamówienie w Sklepie energetyczneonline.pl Klient potwierdza akceptację Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

2. Definicje 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 2. Klient – każdy podmiot zawierający umowę ze Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca – TechActive Sp. z o.o. NIP 9372737109

 4. Sklep –  Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: https://energetyczneonline.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest wykonanie Usługi.

 6. Usługa/Produkt – usługa/produkt dostępna/y w Sklepie oferowany przez Sprzedawcę.

 7. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 8. Formularz Zamówienia – formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym energetyczneonline.pl

 

3. Informacje ogólne dotyczące Zamówienia Usługi

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Usług poprzez stronę internetową www.energetyczneonline.pl

 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

 3. Informacje dotyczące Usługi, Zamówienia oraz Umowy Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie oferty nabycia Usługi na warunkach przytoczonych w jej opisie.

 4. Ceny wskazane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 5. Ceny wskazane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Klient ma możliwość zakupu z dostawą po wybraniu odpowiedniej opcji zakupu.

 6. Zamówienia składane są za pomocą Formularza Zamówienia.

 7. Klient przed złożeniem Zamówienia w sklepie energetyczneonline.pl jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 8. Klient jest zobowiązana do podawania w Formularzu Zamówienia tylko i wyłącznie prawdziwych, aktualnych oraz niezbędnych danych – w tym szczególnie danych nieruchomości, która jest przedmiotem Usługi.

 9. Termin realizacji znajdujący się przy Usłudze należy rozumieć jako czas potrzebny na wykonanie Usługi od momentu zaksięgowania się należności na koncie Sprzedawcy.

 10. Termin realizacji podany jest w dniach roboczych

 

4. Zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, konieczne jest złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia

 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia po jego złożeniu przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia skutkuje związaniem Klienta warunkami Usługi.

 3. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

5. Płatności

 1. Płatność jest dokonywana przed rozpoczęciem wykonywania Zamówienia, poprzez elektroniczny system płatności Przelewy24.

 2. Klient może dokonać również dokonać płatności, poprzez bezpośredni przelew na konto Sprzedawcy. Numer konta znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie www.energetyczneonline.pl

 3. Realizacja Usługi rozpoczyna się po jej opłaceniu.

 

6. Dostawa 

 1. Dostawa Produktu odbywa się drogą elektroniczną – na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 2. Dostawa Produktu w formie fizycznej na adres wskazany przez Klienta ma miejsce tylko w przypadku dodatkowego wykupienia dostawy w formie fizycznej.

 3. Dostawa Produktu w formie fizycznej jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 4. Termin realizacji usługi wynosi 7 dni od momentu otrzymania kompletu wymaganych danych od Klienta w przypadku mieszkania i 10 dni roboczych w przypadku domu. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku niedostępności technicznej państwowego systemu rejestracji świadectw/certyfikatów. Termin realizacji Usługi w formie fizycznej dostawy Produktu wydłuża się o czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub wybraną firmę kurierską.

 5. Umowa Sprzedaży zostaje potwierdzona dowodem zakupu.

 

7. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży do czasu wysłania Produktu.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 7 dni od dnia jej opłacenia.

 3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w sytuacji, gdy dostarczona przez Klienta dokumentacja jest niekompletna i budzi wątpliwości.

 4. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Klient zgłasza na adres e-mail: kontakt@energetyczneonline.pl

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed wykonaniem Usługi, opłata jest zwracana Klientowi w terminie 7 dni, na rachunek bankowy podany przez Klienta w wiadomości e-mail z indormacją o odstąpieniu lub na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana.

 7. Jeżeli Sprzedawca przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, przeanalizował już formularz Klienta, to zwrot za dany Produkt zostanie pomniejszony o koszt analizy dokonanej przez osobę uprawnioną w wysokości 100zł.

 8. Umowa Sprzedaży obowiązuje do czasu wykonania Usługi lub do czasu odstąpienia od niej. 

 

8. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady w Produkcie zakupionym u Sprzedawcy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@energetyczneonline.pl

 3. Klient zgłaszający reklamacje jest zobowiązany do szczegółowego określenia przedmiotu reklamacji, w szczególności poprzez określenie rodzaju nieprawidłowości. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe.

 4. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana drogą elektroniczną – na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep energetyczneonline.pl zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności:  zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. Jeżeli którykolwiek z przepisów Regulaminu okazałby się sprzeczny z obowiązującym prawem, to w miejsce tego przepisu stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Strony zobowiązują się wszelkie spory dotyczące Umowy Sprzedaży rozwiązywać polubownie. Spory z klientem niebędącym konsumentem, dla których strony Umowy Sprzedaży nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Formularz kontakowy:

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma TechActive Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
pozycjonowanie stron bielsko